Contrastversie favicon ComBron Communicatie Paars in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur

Paars staat voor geborgenheid en veiligheid. Paars is de rituele drive. Volgens humanistisch psycholoog Clare Graves is het de eerste fase na het overlevingsinstinct (beige). Paars is de factor die mensen onderling bindt.

Paars past bij een organisatie zonder concurrentie of competitie, zodoende bestaan paarse organisaties niet. Er zijn echter wel organisaties met een paars gehalte. Geslotenheid en conservatisme (gebrek aan vernieuwingsdrang) worden veroorzaakt door paars.

Paars in de organisatie

Paars in organisaties uit zich in een sterkere onderlinge binding van medewerkers en verbondenheid met de organisatie. Ongeschreven regels in een organisatie duiden op paars. Paars zorgt voor fijnmazigheid. Het groepsgevoel gaat ver.

Hiërarchie houdt bij paars geen verband met macht, maar geborgenheid en veiligheid.

Organisaties met een veel paars verklaren gebeurtenissen graag door ze te vergelijken met ervaringen uit het verleden. Dit verklaart het conservatisme. Nieuwe situaties roepen argwaan en wantrouwen op.

Angst bij medewerkers

Als een medewerker zich niet aan de code (de ongeschreven regels) houdt, loopt hij of zij de kans door de groep uitgestoten te worden. De groepsdruk en de angst die eruit voortkomt, zorgt ervoor dat het individu zich aanpast aan de groep. De angst bij paars is echter wel een gevolg van dat wat zich manifesteert bij blauw en rood. Voor het creëren van een gevoel van geborgenheid is de rol van het management (teamchefs, korpsleiding, etc) van groot belang. Evaluatie van leiderschap en coaching in gesloten organisaties moet daarom altijd zo goed mogelijk het veiligheidsgevoel van de werkvloer in kaart proberen te brengen.

Kansen voor vernieuwing en veranderen in een paarse organisatie

Paars is een toonbeeld van een gesloten gemeenschap. Vanwege de hang naar traditie en wantrouwende karakter krijgen vernieuwing en veranderen niet of nauwelijks een kans.

Afbeelding over organisatiecultuur in kleuren met de tekst: "PAARS in de ORGANISATIE".

Voorbeelden van paarse organisaties

Er bestaan geen homogene paarse organisaties. Sowieso zijn er geen organisaties die volledig uit een van de kleuren uit de matrix zijn opgebouwd. Als er paarse organisaties zouden bestaan, zouden ze mogelijk lijken op kloosterorden.