Contrastversie favicon ComBron Communicatie Juridische informatie

Informatie over auteursrecht en intellectueel eigendom

  • © 2020 Razer Inc. Alle rechten voorbehouden. Razer, het driekoppige slangenlogo, het Razer-logo en “For Gamers. By Gamers.” zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Razer Inc. en/of gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
  • Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.
  • XSplit en XSplit Broadcaster zijn gedeponeerde handelsmerken van SplitmediaLabs Limited.
  • Razer Inc. (“Razer”) kan auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien, octrooiaanvragen of andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd of niet-geregistreerd) hebben met betrekking tot het product in deze handleiding. Het verstrekken van deze handleiding geeft u geen licentie voor een dergelijk auteursrecht, handelsmerk, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht. De Razer Seiren Mini (het “Product”) kan afwijken van de afbeeldingen op de verpakking of anderszins. Razer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke verschillen of voor eventuele fouten. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beperkte productgarantie

Ga voor de nieuwste en huidige voorwaarden van de beperkte productgarantie naar razer.com/warranty.

Beperking van de aansprakelijkheid

Razer is in geen geval aansprakelijk voor winstderving, verlies van informatie of gegevens, speciale, incidentele, indirecte, punitieve of gevolgschade of incidentele schade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit de distributie van, verkoop van, wederverkoop van, gebruik van of onvermogen om het Product te gebruiken. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Razer de verkoopprijs van het product overschrijden.

Algemeen

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het rechtsgebied waarin het product is gekocht. Als een voorwaarde hierin ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de dergelijke voorwaarde (voor zover het ongeldig of niet-afdwingbaar is) geen effect hebben en geacht worden te zijn uitgesloten zonder dat een van de overige voorwaarden ongeldig wordt. Razer behoudt zich het recht voor om elke voorwaarde op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Opmerking redactie ComBron

Dit is een vertaling van de handleiding van de Razer Seiren Mini die puur indicatief bedoeld is voor consumenten die een dergelijke usb-microfoon gekocht hebben. Fouten in de vertaling zijn mogelijk. Voor de daadwerkelijke juridische tekst verwijzen we u daarom naar de originele Engelse tekst die tijdens het vertalen te downloaden was op User Guides, Manuals, and Documentation for Razer Seiren Mini.